2009 Cherry Blossom Festival Cupertino, CA Exhibits by Wafu Ikebana teachers

Pat Hom Kansei

Binnie Gou Ryokusei Donna Harai Kisei Ching Li Chang Kouka Lina van Scherrenburg Seiyu Kathy Lee Seiryu Jen Chen Seirin I Ching Wang Kyokusin Fusako Hoyrup Seiga Helen Klee Shinou Nancy Horng Ryusei Dorothy Chu Seiko Helen Tan Seisho Kristina Chang Kosei Louisa Lim Seiei Luciana Mazzola Seikin Marian Chen Gyokusei Mayshine Hwang Musei Nai…

Read More